list żelazny

Odpowiedzialność z wolnej stopy

Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

Kto i kiedy może starać się o list żelazny?

O wydanie listu żelaznego może starać się zarówno podejrzany, jak i oskarżony, który przebywa za granicą, a chce odpowiadać z wolnej stopy. Warunkiem uzyskania listu jest złożenie oświadczenia, że strona stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie listu żelaznego?

Przedmiotowy wniosek o wydanie listu żelaznego należy złożyć we właściwym miejscowo Sądzie Okręgowym. Można go złożyć również przez upoważnionego adwokata. Wniosek nie podlega opłacie sądowej, jedna Sąd może uzależnić wydanie listu żelaznego od złożenia poręczenia majątkowego.

Co daje list żelazny? Jakie są prawa i obowiązki strony?

Wydanie przez Sąd listu żelaznego pozwala podejrzanemu lub oskarżonemu na odpowiadanie z wolnej stopy, co oznacza, iż podejrzany pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania. Konieczne jest, aoskarżony stawiał się w oznaczonym terminie na wezwanie prokuratora w postępowaniu przygotowawczym oraz na wezwanie sądu. Podejrzany nie może opuszczać bez pozwolenia sądu obranego miejsca pobytu w kraju oraz nie może nakłaniać do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień. Nie może również w inny bezprawny sposób starać się utrudniać postępowanie karne.

Czy i kiedy sąd może odwołać list żelazny?

Każde nieusprawiedliwione niestawienie się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków listu żelaznego uzasadnia odwołanie wydanego listu przez sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego. Skutkuje to również utratą wpłaconej kaucji.

Podsumowanie

Na postanowienie w przedmiocie odmowy wydania listu żelaznego przysługuje zażalenie. Kancelaria adwokacka przygotuje dla Ciebie profesjonalny wniosek o wydanie listu żelaznego, który pozwoli Ci na odpowiadanie z wolnej stopy w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym. Unikniesz również przykrych konsekwencji z zatrzymaniem przez policję.

List żelazny