mandat za brak maseczki

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustaliła nowe obostrzenia dla obywateli RP. Przedmiotowe rozporządzenie nakłada na obywateli RP obowiązek zakrywania ust i nosa na całym obszarze Polski. Zgodnie z treścią paragrafu 27 do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa.

Czy obowiązek noszenia maseczki jest legalny?

Zgodnie z art. 31 paragraf 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Zgodnie z art. 46 b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych nakłada obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osochore i podejrzane o zachorowanie.

Mandat za brak maseczki

Brak podstaw prawnych do wymierzenia kary za brak maseczki. Sąd Rejonowy w Kościanie postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 r., sygn. Akt: II W 70/20 odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wobec obwinionego o popełnienie wykroczenia z art. 54.

Czy muszę przyjąć mandat za brak maseczki?

Nie ma obowiązku przyjmowania mandatu od policji za brak maseczki. Odmowa przyjęcia mandatu spowoduje skierowanie Sądu Rejonowego wniosku o ukaranie. Przed sądem będziesz mógł przedstawić swoje racje w tym zakresie.

Co w sytuacji, gdy przyjąłem mandat za brak maseczki?

Zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia możesz wystąpić o uchylenie prawomocnego mandatu karnego. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

Kary za brak maseczki

Zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Mandat za brak maseczki