Polityka prywatności

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: https://e-adwokat.rzeszow.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem’’).
2. Właścicielem Serwisu jest Kancelaria adwokacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka, ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@e-adwokat.rzeszow.pl, (zwana dalej: ,,Kancelarią’’).

II. ZASADY OGÓLNE

1. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Kancelaria.
3. Do dnia 25 maja 2018 roku, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej: UODO), a po dniu 25 maja 2018 roku, tj. z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) – zgodnie z RODO. Wszelkie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności odnoszące się do RODO znajdują zastosowanie po dniu 25 maja 2018 roku.
4. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
5. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do jej danych,
b. prawo sprostowania jej danych,
c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d. prawo ograniczenia jej danych,
e. prawo przeniesienia jej danych.
9. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

III. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu e-mail.
2. W szczegółowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Kancelarii w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły.
3. Wypełnienie formularza kontaktowego ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy. Wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania formularza kontaktowego nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z Kancelarią.
4. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

IV. TREŚCI ZAMIESZCZONE NA STRONIE

1. Treści zamieszczone nie mogą zostać uznane za poradę prawną, ani nie stanowią wiążącej opinii prawnej w jakiejkolwiek sprawie. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Kancelaria adwokacka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową.

V. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Kancelarii adwokackiej dotyczących postępowania z danymi osobowymi.

VI. KONTAKT

Mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z Kancelarią adwokacką w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Kancelaria adwokacka wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki. 

Zasady prywatności przekazywanych danych

Siedziba

ul. 3 Maja 28 35-030 Rzeszów

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 8.00 - 18.00

E-mail

kancelaria@e-adwokat.rzeszow.pl

Telefon

(17) 3000066