Przejdź do treści

PRAWO IMIGRACYJNE

prawo imigracyjne

Sprawy cudzoziemców

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa imigracyjnego. Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi. Zapewniamy pomoc prawną dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców. Pomagamy osobom fizycznym uregulować kwestie prawne pobytu w Polsce i innych krajach strefy Schengen.

Reprezentujemy cudzoziemców w sprawach odwołań od niekorzystnych decyzji wojewody do Szefa Urzędów ds. Cudzoziemców i organów straży granicznej i celnej. Świadczymy pomoc w zakresie przygotowywania odwołań od decyzji zobowiązującej do powrotu – deportacja.

Zezwolenia

W zakresie prawa imigracyjnego kancelaria adwokacka pomaga w uzyskaniu:

 • zezwolenia na pobyt czasowy oraz pobyt stały – karta czasowego oraz stałego pobytu
 • jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt w Polsce
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zezwolenia na pracę typ A dla pracownika zatrudnionego w Polsce
 • zezwolenia na pracę typ B dla członka zarządu spółki handlowej
 • zezwolenia na pracę typ C, D i E dla pracowników delegowanych na terytorium RP z zagranicy
 • zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii RP
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 • zarejestrowanego zaproszenia do Polski
 • wizy turystycznej, pracowniczej, studenckiej
 • obywatelstwa polskiego
 • Karty Polaka
 • numeru PESEL cudzoziemca
 • rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce
 • zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • rejestracji spółki

Zaproszenie

Zaproszenie jest dokumentem poświadczającym posiadanie wystarczających środków utrzymania podczas pobytu w Polsce lub zamieszkania.

Osoba ubiegająca się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa:

 • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
sprawy imigracyjne rzeszów

Wizy

Aby legalnie przebywać na terytorium Polski cudzoziemiec musi uzyskać wizę. Wniosek o wydanie wizy jest rozpatrywany przez jednostkę konsularną lub dyplomatyczną właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wizę.

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Cudzoziemiec, który zamierza zawrzeć małżeństwo w Polsce, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa oraz złożyć dokument stwierdzający, że – zgodnie z właściwym prawem – może je zawrzeć, chyba, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na postawie prawa polskiego.