Prawo własności nieruchomości

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie prowadzi sprawy dotyczące nieruchomości. Prawo nieruchomości reguluje stosunki prawne związane z powstaniem oraz zmianą treści prawa własności nieruchomości i innych praw rzeczowych do nieruchomości, takich jak użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności gruntowe.

prawo nieruchomości adwokat Rzeszów

Nasze usługi w zakresie prawa nieruchomości obejmują doradztwo prawne, sporządzanie umów dot. nieruchomości,  reprezentowanie w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi.

Prawnik od nieruchomości

W ramach świadczenia usług prawnik od nieruchomości prowadzi postępowania o:

 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności
 • rozgraniczenie
 • droga konieczna
 • służebności przesyłu
 • odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną
 • ustanowienia służebności gruntowych bądź osobistych na nieruchomości
 • naruszenie posiadania
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wydanie nieruchomości
 • odwołanie darowizny nieruchomości
 • wstąpienie w stosunek najmu lokali komunalnych
 • wykup nieruchomości zabudowanej w trybie art. 231 kc
 • uwłaszczenie nieruchomości rolnych
 • rozliczenie nakładów na nieruchomość
 • rozwiązanie umowy dożywocia
 • prawo pierwokupu nieruchomości

Kancelaria zajmuje się opiniowaniem oraz sporządzaniem umów dotyczących nieruchomości. Sporządzamy umowy przedwstępne, warunkowe, właściwe, w tym:

 • umowa kupna – sprzedaży nieruchomości
 • umowa zniesienia współwłasności
 • umowy deweloperskie
 • umowy dotyczące służebności gruntowych, osobistych – służebność drogi koniecznej, służebność mieszkania

Prowadzimy sprawy administracyjne o zwrot w naturze albo o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, w tym nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne. Reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce.

sprawy nieruchomości rzeszów

Zasiedzenie

Zasiedzenie nieruchomości jest sposobem nabycia jej prawa własności przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu. Ma charakter nieodpłatny. Skutek nabycia następuje z mocy samego prawa.

Umowa deweloperska

Jest umową, w której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.