Prawo pracy Rzeszów

Prawo pracy reguluje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Cecha charakterystyczną prawa pracy jest swoboda nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy.

prawo pracy adwokat rzeszów

Kancelaria prawa pracy

Kancelaria prawa pracy w Rzeszowie prowadzi sprawy pracowników oraz pracodawców. Reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym w sprawach o:

 • ustalenie stosunku pracy
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • odwołanie od wypowiedzenie zmieniającego warunki pracy i płacy
 • zwolnienie dyscyplinarne
 • przywrócenie do pracy
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę
 • odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu
 • odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, mobbing
 • sprostowania świadectwa pracy
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • odwołanie pracownika z urlopu
 • ochrona wynikająca z macierzyństwa i rodzicielstwa
 • odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • ustalenie wypadku przy pracy
 • zadośćuczynienie i odszkodowania za wypadek w pracy
 • odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Prawnik Prawo pracy

Specjalista prawa pracy posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw w postępowaniu sądowy oraz arbitrażowym. Prawnicy prawa pracy:

 • reprezentują strony w sporach zbiorowych, prowadzaną negocjacje ze związkami zawodowymi
 • prowadzą postępowania w sprawie zwolnień grupowych
 • sporządzają oraz opiniują umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej pracowników, umowy o ponoszenie kosztów szkolenia pracowników, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy, wynagradzania, bhp
 • zapewniają kompleksowe doradztwo w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników

Porady prawne prawo pracy

Nasi specjaliści udzielają porad prawnych z zakresu prawa pracy. Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę i uważasz, że jest ono niesłuszne, chciałbyś dowiedzieć się czy umowa o pracę, którą masz podpisać jest dla Ciebie korzystna, interesują Cię prawa osób przebywających na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim konsultacja prawna z prawnikiem prawa pracy wyjaśni Twoje wątpliwości.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Odwołanie do sądu pracy

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę należy wnieść do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Jeśli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, to w odwołaniu może żądać ustalenia bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu to może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeśli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny, to w odwołaniu może żądać wyłącznie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać. Jeśli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, to w odwołaniu może żądać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Pozew do sądu pracy

Pozew w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. W sprawach z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane, właściwy będzie sąd rejonowy bez względu na wartość przedmiotu sporu (dochodzoną kwotę).