Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe dotyczy zagadnień związanych ze śmiercią spadkodawcy. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie prowadzi sprawy spadkowe.

sprawy spadkowe adwokat Rzeszów

Postępowanie w sprawach spadkowych

Śmierć bliskiej osoto zdarzenie smutne dla pozostałych członków rodziny. Niesie za sobą również doniosłe skutki prawne. Za życia spadkodawca mógł wypracować określony majątek lub zgromadzić długi. Co otrzymają w spadku po nim najbliżsi? W tym zakresie nie są wykluczone róże scenariusze – testator zapisze cały majątek osobie obcej albo zostawi po sobie pokaźne długi spadkowe. Mimo sporządzenia przez spadkodawcę niekorzystnego testamentu sytuacja nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona jako przegrana. Dobry adwokat w Rzeszowie może pomóc wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Wskazać należy, iż zasadniczo spadkobiercy mogą nabyć spadek na podstawie testamentu albo mocą ustawy. Jeżeli spadkodawca sporządził testament, to ma on pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Jeżeli spadkodawca wskazał w testamencie osoby, które nie chcą lub nie mogą zostać spadkobiercami wchodzi w grę dziedziczenie ustawowe. Spadkobierca może zostać pozbawiony prawa do spadku, gdy podrobi testament. Do dziedziczenia może zostać powołane dziecko już poczęte, pod warunkiem, że urodzi się żywe. Adwokat wyjaśni na czym polega dziedziczenie ustawowe i testamentowe, wskaże którzy spadkobiercy są powoływani do spadku w pierwszej i drugiej kolejności, co dzieje się przy dziedziczeniu rodziców w zbiegu rodzeństwem, kiedy do spadku są powoływani dziadkowie spadkodawcy. Prawo spadkowe to dziedzina wiedzy zawierająca wiele instytucji prawnych, które mogą być niejasne w praktycznym zastosowaniu. Zadzwoń dziś do kancelarii, adowiedzieć się, jak możemy pomóc rozwiązać Twoją sprawę spadkową.

Prawo spadkowe w sądzie

Kancelaria zapewnia pomoc prawną adwokata w zakresie spraw spadkowych. Dla naszych klientów świadczymy różne czynności. Dużym zainteresowaniem cieszą się konsultacje prawne z zakresu prawa spadkowego. Zasady dziedziczenia określone w prawie spadkowym wywołują wątpliwości, które staramy się wyjaśniać na praktycznych przykładach. Zajmujemy się sporządzaniem pism sądowych, jak pozew , czy wniosek w sprawie spadkowej. Sprawa spadkowa w sądzie może mieć różny przebieg. Reprezentujemy klientów podczas czynności sądowych, w tym uczestniczymy w rozprawach, posiedzeniach.

Prowadzimy postępowania o zabezpieczenie spadku, uchylenie wydanego postanowienia o zabezpieczeniu. Adwokat od spraw spadkowych pomoże spadkobiercom sporządzić spis inwentarza, wykaz inwentarza. Oferujemy pomoc członkom rodziny spadkodawcy, a gdyto nie było możliwe, domownikowi spadkodawcy albo innej osobie ponoszącej koszty pogrzebu uzyskać od komornika wykonującego postanowienie o zabezpieczeniu  spadku sumę potrzebną na koszty pogrzebu spadkodawcy.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć na czym polega podstawienie zwykłe, powiernicze, przyrost, polecenie w prawie spadkowym skontaktuj się z adwokatem i ustal termin porady prawnej.

Twoje rodzeństwo otrzymało darowiznę od rodziców, a Ty nie dostałeś żadnych wartościowych rzeczy. Wierzyciel wystąpił do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz spadkobierców osozmarłej. Obdarowany spadkobierca dopuścił się przestępstwa wobec spadkodawcy. Spadkodawca nie posiadał żadnego majątku, a wierzyciel domagają się od Ciebie zapłaty za długi. Chcesz uzyskać zezwolenie na odrzucenie spadku przez dzieci.

Porady prawne w sprawach spadkowych

Adwokat od spraw spadkowych udziela konsultacji prawnych z zakresu postępowania spadkowego. W trakcie porady dowiesz się jak załatwić sprawę spadkową i ile kosztuje prowadzenie sprawy, jakie są opłaty sądowe w sprawach spadkowych, koszty adwokackie. Prawnik wskaże jakie dokumenty należy zgromadzić, azałożyć sprawę, jakie są zasady dziedziczenia długów, co należy zrobić, arozliczyć otrzymane darowizny, kto dziedziczy gospodarstwo rolne, czy dziecko poczęte, a nienarodzone – nasciturus nabywa prawa do spadku. Podobnych oraz zupełnie innych sytuacji może być bardzo wiele. Jeżeli masz wątpliwości, chciałbyś uzyskać fachowej pomocy prawnej od adwokata w sprawach spadkowych zadzwoń do nas i umów się na konsultację.

Prawo spadkowe FAQ

  • Jak załatwić sprawy spadkowe po rodzicach?

Prowadzenie sprawy spadkowej w sądzie zależy w dużej mierze o jej charakteru oraz stanowiska stron procesowych. W przypadku zgodnego stanowiska czas trwania sprawy spadkowej jest zdecydowanie krótszy. Sporne roszczenia wymagają przeprowadzenia różnych dowodów, w tym dowodu z opinii biegłych sądowych. Zarzuty do opinii, sporządzenie opinii przez innych biegłych, dodatkowe wnioski stron w sprawach spadkowych – np. o zabezpieczenie roszczeń spadkowych  – przedłużają postępowanie spadkowe w czasie. Sprawy spadkowe po rodzicach kończą się z chwilą wydania prawomocnego postanowienia sądu.

  • Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy spadkowej?

Kodeks postępowania cywilnego określa jakie dokumenty są potrzebne do prowadzenia sprawy spadkowej. Są to przykładowo odpis aktu zgonu, małżeństwa, urodzenia, dokumenty potwierdzające własność składników wchodzących w skład masy spadkowej. Oprócz dowodów z dokumentów sąd spadku przeprowadza dowody z przesłuchania w charakterze świadków, może zwracać się o przedłożenie stosownych dokumentów, zaświadczeń.

  • Sprawa spadkowa koszty?

Koszt prowadzenie sprawy spadkowej przez adwokata zależy od różnych czynników. Na wysokość wynagrodzenia adwokata ma wpływ rodzaj zlecanej sprawy oraz przewidywany nakład pracy adwokata. Wynagrodzenie adwokata w sprawie spadkowej jest określane w umowie z klientem, która określa prawa i obowiązki stron zlecenia.

  • Sprawa spadkowa u notariusza – kiedy i jak?

Jeżeli strony w sprawie spadkowej są zgodne można je załatwić u notariusza. Brak porozumienia w tym zakresie uzasadnia wystąpienie na drogę sądową. Sprawy spadkowe sąd rozpoznaje w postępowaniu procesowym lub nieprocesowym. Sprawa spadkowa u notariusza wiąże się z osobistą obecnością wszystkich spadkobierców w kancelarii notarialnej.

  • Czy sprawy spadkowe ulegają przedawnieniu?

Prawo do spadku nie ulega przedawnieniu, jednak nie dotyczy to wszystkich zagadnień, do których mają zastosowanie przepisy prawa spadkowego. Niektóre roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie określonego czasu. Prawo spadkowe wskazuje terminy na dokonanie określonych czynności przez spadkobierców, np. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Prawo określa kiedy następuje przedawnienie długów spadkowych, dlatego w tym zakresie skonsultuj swoją sprawę z adwokatem.

  • Czy w sprawie spadkowej muszą być obecni wszyscy spadkobiercy?

Prowadzenie spraw spadkowych może odbywać się postępowaniu nieprocesowym lub w procesie. Składając pozew lub wniosek w sprawie spadkowej powód lub wnioskodawca musi wskazać stronę pozwaną lub uczestników postępowania. Obecność uczestników postępowania w postępowaniu w sprawach spadkowych co do zasady nie jest obowiązkowa, jednak wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Jeżeli miejsce zamieszkania spadkobiercy jest nieznane można zwrócić się do sądu o wyznaczenie kuratora dla osonieznanej z miejsca pobytu.

  • Jakie są opłaty sądowe w sprawach spadkowych?

Założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie kosztuje 100 zł. Wysokość opłaty sądowej w sprawie o dział spadku zależy od tego czy strony wnoszą o zgodny dział spadku czy nie. Podział majątku spadkowego w sądzie kosztuje 1000 zł. przy czym jeżeli strony przedstawią zgodny wniosek w tym zakresie to opłata sądowa w sprawie wynosi 300 zł.

  • Jak napisać wniosek w sprawie spadkowej?

Wniosek w sprawie spadkowej składany jest w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym. Wniosek musi określać dane wnioskodawcy oraz uczestników postępowania, tytuł, czyli czego dotyczy oraz określa roszczenie wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć dowody w sprawie spadkowej, którymi mogą być akt zgonu, odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków. Adwokat od spraw spadkowych przygotuje profesjonalny wniosek, co skróci wydatnie czas prowadzenia postępowania.

  • Czy są długi spadkowe?

Kodeks cywilny w dziale spadki określa, iż w skład spadku wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa. Może okazać się, iż spadkodawca nie pozostawił po sobie żądnego majątku, natomiast pozostawił długi spadkowe. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, iż spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości czynnej spadku. Przyjęcie spadku wprost powoduje, iż spadkobierca odpowiada za długi całym swoim majątkiem bez ograniczenia. Sporządzony wykaz inwentarza lub spis inwentarza przez komornika ogranicza odpowiedzialność za długi spadkowe.