stalking

Co to jest stalking?

Stalking to forma przemocy stalkera, polegająca na uporczywym nękaniu ofiary. Przykładem takich działań mogą być wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon ofiary, głuche telefony, pukania do drzwi, odwiedziny w miejscu pracy, śledzenie. Prywatność w rozumieniu art. 190a § 1 k.k. należy odnosić do życia rodzinnego, prywatnego, nienaruszalności mieszkania, tajemnicy korespondencji, czy też ochrony informacji dotyczących danej osoby.

Można wskazać na dwa elementy składowe stalkingu:
poczucie zagrożenia, które oznacza wewnętrzny odbiór, odczucie lęku i osaczenia osodoświadczanej nękaniem
uporczywe nękanie – wyrażające się w nieustępliwości nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień pochodzących od pokrzywdzonego lub innych osób o zaprzestanie przedmiotowych zachowań, z drugiej natomiast strony – dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje. Nękanie to charakteryzujące się powtarzalnością zachowania sprawcy.

Jak się bronić przed stalkerem?

Stalker swoim zachowaniem może nękać osobę pokrzywdzoną, naruszać jej wolność, prywatność, intymność. Jeżeli te czynności stalkera wywołują u osopoczucie zagrożenia, to można je zgłosić na policję. Osoba nękana powinien zbierać wszystkie materialne dowody takich działań. Mogą nimi być np. otrzymywane SMS-y, e-maile, nagrania, zdjęcia, niechciane upominki.

Co grozi za stalking?

Zgodnie z kodeksem stalking jest przestępstwem i podlega odpowiedzialności. W art. 190a k.k. ustawodawca wyróżnia dwie formy tego czynu zabronionego. Pierwsza to uporczywe nękanie, a drugą jest podszywanie się pod inna osobę, wykorzystywanie jej wizerunku. Osobie, która dopuściła się przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Nie jest wykluczone również orzeczenie przez sąd środka w postaci zakazu kontaktu z osoba pokrzywdzoną.

Czego może domagać się ofiara stalkingu?

Zgodnie z kodeksem cywilnym dobrami osobistymi człowieka są w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mienia etc. W przypadku stalkingu osoba pokrzywdzona może w postępowaniu cywilnym żądać od sprawcy zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego oraz złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, np. przeproszenia pokrzywdzonego.

Stalking