uznanie za niegodnego

Niegodność dziedziczenia

Uznanie za niegodnego dziedziczenia jest instytucją prawa spadkowego. Przewiduje ono sytuacje, w których potencjalny spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia. Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem sprawy, bowiem według Ciebie spadkobierca nie zasługuje na spadek, skontaktuj się z adwokatem w Rzeszowie zajmującym się sprawami uznania za niegodnego. Zadzwoń dzisiaj, aumówić termin konsultacji prawnej.

Kto może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia? Jakie są przesłanki?

Spadkobierca, jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciw spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z powyższych czynności. Inną okolicznością pozwalającą wystąpić z roszczeniem jest sytuacja, w której spadkobierca umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy. Podobna sytuacja ma miejsce jeżeli podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez kogoś podrobionego lub przerobionego.

Kto może wystąpić o uznanie za niegodnego?

Kodeks cywilny stanowi, iż uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia może domagać się każdy, kto ma w tym interes prawny. Ważne jest w tym przypadku to, iż z żądaniem tym można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym powzięto informację o przyczynie niegodności. Z takim roszczeniem nie można wystąpić później niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego żądanie uznania spadkobiercy za niegodnego podlega rozpoznaniu w osobnym od postępowania o stwierdzenie nabycia spadku procesie.

Przebaczenie

Nie jest również wykluczona taka sytuacja, iż po niegodnym zachowaniu spadkobiercy spadkodawca przebaczy mu złe zachowanie, którego się dopuścił. Taka okoliczność wyklucza roszczenie. Istotne dla skutecznego przebaczenia jest to, iż musi ono zostać dokonane z dostatecznym rozeznaniem oraz spadkodawca musi posiadać pełną władzę do czynności prawnych.

Postępowanie w sprawie

Roszczenie o uznanie za niegodnego należy zgłosić w procesie. Powód musi wykazać, że spadkobierca dokonał niegodnych czynów. Pozew należy złożyć w sądzie właściwym miejscowo, tj. w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli jego miejsca zamieszkania nie da się ustalić, to w sądzie miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Na właściwość rzeczową sądu będzie miała wpływ wartość przedmiotu sprawy, tj. wartości udziału spadkowego – właściwość rzeczowa rejonowego do 75.000 zł lub okręgowego.

Uznanie za niegodnego – skutki prawne

Uznanie za niegodnego niesie za sobą poważne skutki prawne, albowiem spadkobierca jest wyłączony od dziedziczenia, jak gdynie dożył otwarcia spadku. Kodeks cywilny w tym zakresie posługuje się fikcja prawną. Jeżeli osobą uprawnioną do dziedziczenia po spadkodawcy jest jego córka i zostanie uznana ona za niegodną dziedziczenia, to po spadkodawcy dziedziczą jego małżonek oraz zstępni w pierwszej grupie spadkowej, ewentualnie osouprawnione w dalszej kolejności. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie pomoże założyć sprawę o uznanie za niegodnego oraz poprowadzi postępowanie sądowe.

Uznanie za niegodnego dziedziczenia