władza rodzicielska

Władza rodzicielska nad dzieckiem obejmuje kwestie związane ze sprawowaniem pieczy nad dzieckiem oraz kwestie zarządu jej majątkiem. Sprawy o władzę rodzicielską nad dzieckiem związane są zarówno z obowiązkami, jak i prawami rodziców wobec dzieci. Powstają one w momencie narodzin dziecka i trwają aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Kancelaria świadczymy usługi prawne w sprawach ustalenia, ograniczenia czy pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dotyczących małoletniego. Rodzice są nie tylko jego opiekunami, ale także przedstawicielami ustawowymi. Reprezentują więc małoletniego i zarządzają jego majątkiem. Sprawy o władze rodzicielską nad dzieckiem budzą więc wiele emocji. Największe znaczenie powinno mieć dobro dziecka, dlatego najlepsze efekty pozwala osiągnąć ugoda. Adwokat w naszej kancelarii będzie więc dążył do polubownego załatwienia sprawy i wypracowania wspólnego planu wychowawczego, służąc pomocą i wiedzą podczas negocjacji. Jeśli rodzicom uda się osiągnąć konsensus, konieczne będzie przygotowanie odpowiedniego porozumienia,  które obejmuje postanowienia dotyczące miejsca pobytu dziecka, czy sposobu sprawowania nad nim władzy rodzicielskiej. Jeśli natomiast rozwiązanie sprawy ugodowo jest niemożliwe, adwokat pomoże przygotować postępowanie przed sądem.

Pomoc w sporze sądowym

Zadaniem adwokata będzie przygotowanie odpowiednich wniosków – o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej czy jej przywrócenia. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie dołoży należytych starań, udowodnić, że dany rodzic spełnia wszystkie wymogi konieczne do sprawowania władzy rodzicielskiej i że nie godzi to w dobro dziecka czy interes społeczny. W przypadku natomiast, gdy zagrożone jest dobro małoletniego, możliwe jest wnioskowanie o ograniczenie czy nawet pozbawienie władzy drugiego rodzica. Taka możliwość będzie mieć miejsce chociażw przypadku zaniedbywania potrzeb dziecka, doprowadzania do sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia czy niewłaściwego dbania o zdrowie małoletniego. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Władza rodzicielska