Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Czym jest zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, czyli potocznie „zawiasy” mogą skutkować skazaniem przez sąd na więzienie. Kiedy jest to możliwe? Jeżeli toczy się wobec Ciebie postępowanie karne o zarządzenie wykonanie kary pozbawienia wolności skontaktuj się niezwłocznie z adwokatem w Rzeszowie. Zadzwoń do kancelarii niezwłocznie. Sąd może wstrzymać realizację orzeczonej kary więzienia, czyli dokonać tak zwanego warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Zawieszenie to ma zastosowanie w sytuacji, gdy kara ta ma osiągnąć oczekiwane wobec sprawcy skutki, czyli zapobiec ponownemu przestępstwu. Zasadniczo, kara pozbawienia wolności w zawieszeniu może być orzeczona tylko wtedy, gdy kara ta nie przekracza jednego roku, skazany nie był wcześniej karany karą pozbawienia wolności. Próba taka, jak warunkowe zawieszenie kary, trwa najczęściej przez okres od 1 do 3 lat. Należy jednak zaznaczyć, że sąd w tym czasie może zdecydować się na zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności zawieszonej, gdy pojawią się określone okoliczności.

Kiedy można zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności?

Kiedy możliwe jest zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności?
Zawieszona kara pozbawienia wolności może być wykonana obligatoryjnie, czyli obowiązkowo, a także fakultatywnie – według oceny sądu. Obowiązkowe przesłanki do wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności to:

• umyślne popełnienie przez skazanego podobnego przestępstwa, za które prawomocnie orzeczono karę p.w.
• skazany użył przemocy albo groźbezprawnej w stosunku do osonajbliższej albo innej osomałoletniej zamieszkującej wspólnie – dotyczy skazanych za takie przestępstwa – wówczas nie wymaga się skazania sprawcy
• gdy skazany uchyla się od zapłacenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków bądź też orzeczonych środków karnych, kompensacyjnych lub przepadku – chyba że pojawiają się szczególne względy

Termin na zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności

Zgodnie z przepisami termin na zarządzenie wykonania kary nie może mieć miejsca później niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia czasu próby. Sąd musi zatem w tym czasie wydać wyrok skazujący.

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności