Sprawy cywilne Rzeszów

Prawo cywilne jest gałęzią prawa, która reguluje stosunki między podmiotami prawa cywilnego. Charakteryzuje się brakiem stosunku podporządkowania oraz równością stron. Kodeks prawa cywilnego reguluje kwestie związane s prawem własności, zagadnienia dotyczące zobowiązań.

Postępowanie cywilne

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie prowadzi sprawy cywilne o:

 • zapłatę należności ( postępowanie cywilne zwykłe, upominawcze, uproszczone, nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze )
 • ochronę dóbr osobistych
 • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • eksmisję
 • upadłość konsumencką
 • w postępowaniu wieczystoksięgowym ( ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym )
 • ochronę własności oraz posiadania, w tym o sprawy o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • ustalenie nieważności umowy
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 • rozwiązanie umowy dożywocia
 • odwołanie darowizny
 • wady rzeczy  z tytułu rękojmi oraz gwarancji

Sprawa z powództwa cywilnego

Zajmujemy się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów cywilnoprawnych. Sporządzamy pisma, w tym wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy.

sprawy cywilne rzeszów

Adwokat w sprawach cywilnych

Pomożemy napisać pozew prawa wniosek w sprawie cywilnej. Sporządzimy sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Napiszemy skargę pauliańską oraz wniosek o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. Reprezentujemy strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub groźby.