Sprawy karne Rzeszów

Sprawy karne to domena naszej kancelarii. Prawo karne określa zasady odpowiedzialności za popełnianie przestępstw na terytorium RP oraz za granicą przez obywatela polskiego oraz cudzoziemca.

sprawy karne adwokat Rzeszów

Adwokat w sprawach karnych

Zakres naszych usług w sprawach karnych, obejmuje m. in.:

 • obrona oskarżonego w sprawach karnych
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego
 • obrona członków zarządu spółek i prokurentów, przedsiębiorców – sprawy karne gospodarcze
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie
 • sprawy o odroczenie wykonania kary
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • sprawy o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Praktyka dowodzi, że aefektywnie zabezpieczyć interesy Klienta profesjonalna pomoc adwokata jest konieczna już od samego początku każdej sprawy. Adwokat od spraw karnych wie jakie czynności podjąć, aTwoje interesy nie ucierpiały na kolejnych etapach prowadzonego postępowania.

prawo karne adwokat

Stawianie czoła zarzutom kryminalnym może okazać się bardzo trudnym zadaniem. Chroń siebie i swoje prawa dzięki pomocy doświadczonych adwokatów prowadzących sprawy karne w Rzeszowie. Wyroki skazujące podlegają surowym karom i często nieoczekiwanym konsekwencjom. Jeśli zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa, potrzebujesz pomocy skutecznego adwokata, który będzie walczył o oczyszczenie z zarzutów oraz o uniewinnienie. Gdy zostaniesz oskarżony o przestępstwo, czeka Cię długa droga. Kodeks karny określa warunki odpowiedzialności za popełnianie przestępstw umyślnie i nieumyślnie – zbrodnie, występki, zasady ponoszenia odpowiedzialności przez  młodocianych sprawców, jakie są reguły wyłączenia konsekwencji prawnych – obrona konieczna, stan wyższej konieczności, niepoczytalność i poczytalność ograniczona. System wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jest złożony i wymaga niezbędnej wiedzy. Nie musisz samodzielnie radzić sobie ze swoją sytuacją. Zadzwoń dziś do adwokata, adowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc:

Usługi kancelarii obejmują różne czynności, w tym sporządzanie pism procesowych – prywatny akt oskarżenia, odpowiedź na akt oskarżenia, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wniosek o wyrok łączny, prośba o ułaskawienie, zażalenie, apelacja. Udział w czynnościach procesowych, w tym m.in. wizja lokalna, przesłuchanie na policji. Reprezentowanie Klientów na sali sądowej w procesie karnym.

Co to jest sprawa karna?

Sprawa karna może dotyczyć różnych zagadnień. Prawo określa zasady odpowiedzialności karnej za różne czyny, których regulacje znajdują się w różnych aktach prawnych. Kodeks karny, kodeks karny skarbowy, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich definiują, kiedy i za co można ponieść odpowiedzialność karną.

 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu – zabójstwo, pobicie, aborcja za zgodą kobiety, uszczerbek na zdrowiu
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym – wyłudzenie kredytu, odszkodowania, prawnie pieniędzy, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela

Postępowanie karne etapy

Kancelaria udziela pomocy prawnej w postępowaniu karnym:

 • postępowanie przygotowawcze – na policji, w prokuraturze
 • postępowania przed sądem pierwszej instancji
 • postępowanie odwoławcze – apelacyjne, kasacyjne
 • wniosek o wznowienie postępowania karnego
 • postępowanie wykonawcze ( warunkowe przedterminowe zwolnienie, zamiana kary ograniczenia wolności na grzywnę )

Jakie sprawy prowadzi kancelaria?

Przykładowo – kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie mienia, groźba, zastraszanie, prześladowanie, zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej, naruszenie miru domowego, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu.

Pytania w sprawach karnych

 • Na czym polega obrona w sprawie karnej?

Obrona w sprawie karnej polega na podejmowaniu przez adwokata czynności mających na celu uniewinnienie oskarżonego od postawionych zarzutów. Służą temu obrona konieczna, stan wyższej konieczności, odstąpienie od wymierzenia kary, nadzwyczajne złagodzenie kary. Linia obrony w sprawie karnej jest każdorazowo ustalona z klientem podczas konsultacji prawnej. Adwokat od spraw karnych wnosi środki odwoławcze od zastosowanych środków zapobiegawczych. Może kontaktować się z osadzonym w Areszcie Śledczym lub Zakładzie Karnym.

 • Jak przebiega postępowanie karne z oskarżenia prywatnego?

Postępowanie karne z oskarżenia prywatnego dotyczy tylko niektórych przestępstw, które są szczegółowo określone w kodeksie karnym. Są to np. sprawy o naruszenie nietykalności cielesnej, zniesławienie, zniewaga. Podstawą wszczęcia postępowania w tych sprawach jest prywatny akt oskarżenia. Prywatny akt oskarżenia musi zawierać wszystkie elementy, które określa kodeks postępowania karnego. Dodatkowo musi zostać uiszczona opłata zryczałtowana w wysokości 300 zł.

 • Co zawiera apelacja w sprawie karnej?

Apelacja w sprawie karnej jest sformalizowanym pismem procesowym, który służy do zaskarżania wyroku sądu I instancji. W apelacji należy określić szczegółowo wyrok od którego jest wnoszona, dodatkowo należny określić zarzuty oraz wnioski. Zarzuty w apelacji mogą dotyczyć błędów w zakresie ustaleń faktycznych, obrazy przepisów prawa materialnego lub procesowego. Wnioski apelacji określają czego odwołujący domaga się w sprawie. Może to dotyczyć zmiany treści wyroku lub jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I Instancji.

 • Kto prowadzi sprawy karne dla nieletnich?

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich określa, iż sąd rodzinny prowadzi sprawy karne dla nieletnich. Nieletni ponosi odpowiedzialność karną na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli dopuścił się najcięższych przestępstw ( sprawy o zabójstwo ) i w chwili czynu miał ukończone 15 lat. Sprawy karne dla nieletnich prowadzi się wówczas, gdy nieletni dopuszcza się czynu zabronionego i występuje wysoki stopień jego demoralizacji.

 • Czy sprawy karne ulegają przedawnieniu?

Podkreślić należy, iż sprawy karne ulegają przedawnieniu. Przedawnienie w sprawie karnej zależy od momentu, w którym sprawa została wszczęta. Jeżeli postępowanie karne wobec sprawcy nie zostało wszczęte przedawnienie w sprawie karnej zależy od zagrożenia karą za dane przestępstwo. Przykładowo sprawy o zniesławienie, jako przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego następuje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa. Dodatkowym ograniczeniem jest to podciągnięcie do odpowiedzialności karnej nie może nastąpić później niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.