SPRAWY KARNE

obrona oskarżonych

tel: (17) 3000066

Prawo KARNE

Prawo karne określa zasady odpowiedzialności za popełnianie przestępstw na terytorium RP oraz za granicą przez obywatela polskiego oraz cudzoziemca. Praktyka dowodzi, że aby efektywnie zabezpieczyć interesy Klienta profesjonalna pomoc adwokata jest konieczna już od samego początku każdej sprawy. Adwokat do spraw karnych wie jakie czynności podjąć, aby Twoje interesy nie ucierpiały na kolejnych etapach prowadzonego postępowania.

Adwokat sprawy karne

Stawianie czoła zarzutom kryminalnym może okazać się bardzo trudnym zadaniem. Chroń siebie i swoje prawa dzięki pomocy doświadczonych adwokatów prowadzących sprawy karne w Rzeszowie. Wyroki skazujące podlegają surowym karom i często nieoczekiwanym konsekwencjom. Jeśli zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa, potrzebujesz pomocy skutecznego adwokata, który będzie walczył o oczyszczenie z zarzutów oraz o uniewinnienie.

Gdy zostaniesz oskarżony o przestępstwo, czeka Cię długa droga. Kodeks karny określa warunki odpowiedzialności za popełnianie przestępstw umyślnie i nieumyślnie – zbrodnie, występki, zasady ponoszenia odpowiedzialności przez  młodocianych sprawców, jakie są reguły wyłączenia konsekwencji prawnych – obrona konieczna, stan wyższej konieczności, niepoczytalność i poczytalność ograniczona. System wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jest złożony i wymaga niezbędnej wiedzy. Nie musisz samodzielnie radzić sobie ze swoją sytuacją. Zadzwoń dziś do adwokata, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

 

Usługi w zakresie prawa karnego

Usługi kancelarii obejmują różne czynności, w tym sporządzanie pism procesowych – prywatny akt oskarżenia, odpowiedź na akt oskarżenia, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wniosek o wyrok łączny, prośba o ułaskawienie, zażalenie, apelacja. Udział w czynnościach procesowych, w tym m.in. wizja lokalna, przesłuchanie na policji. Reprezentowanie Klientów na sali sądowej w procesie karnym.

Zakres naszych usług w sprawach karnych, obejmuje m. in.:

 • obrona oskarżonego w sprawach karnych
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego
 • obrona członków zarządu spółek i prokurentów, przedsiębiorców – sprawy karne gospodarcze
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie

Kancelaria udziela pomocy prawnej w postępowaniu karnym:

 • postępowanie przygotowawcze – na policji, w prokuraturze
 • postępowania przed sądem pierwszej instancji
 • postępowanie apelacyjne, kasacyjne
 • wniosek o wznowienie postępowania karnego
 • postępowanie wykonawcze ( warunkowe przedterminowe zwolnienie, zamiana kary ograniczenia wolności na grzywnę )

Doświadczony adwokat od spraw karnych wyjaśni zasady sądowego wymiaru kar, środków karnych i środków zabezpieczających – kara grzywny, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności. Dowiesz się kiedy sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa i środki kompensacyjne, nawiązkę, obowiązek naprawienia szkody, świadczenie pieniężne. Pomoc prawna jest bardzo przydatna, w szczególności gdy masz szanse na nadzwyczajne złagodzenie kary, odstąpienie od wymierzenia kary lub zastosowanie środków związanych  z poddaniem sprawcy próbie – warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze.

Prawnik po konsultacji sprawy ustali z Tobą linię obrony w sprawie. Linia obrony w sprawie karnej warunkuje czynności podejmowane przez adwokata. Adwokat poinformuje czy możesz starać się o zamianę kary warunkowo zawieszonej na karę ograniczenia wolności lub grzywnę, jakie są zasady uznania środków karnych za wykonane, kiedy nastąpi przedawnienie karalności, co przedłuża termin, jakie zasady przedawnienia karalności czynu.

Pytania w sprawach karnych

 • Na czym polega obrona w sprawie karnej?
 • Czy porady prawne w sprawach karnych są odpłatne?
 • Jak przebiega postępowanie karne z oskarżenia prywatnego?
 • Co zawiera apelacja w sprawie karnej?
 • Kto prowadzi sprawy karne dla nieletnich?
 • Czy adwokat prowadzi sprawy karne gospodarcze?
 • Kto prowadzi sprawy karne z urzędu?
 • Czy sprawy karne ulegają przedawnieniu?
 • Ile kosztuje prowadzenie sprawy karnej?
 • Sprawy karne wykonawcze - rodzaje

Obrona w sprawie karnej polega na podejmowaniu przez adwokata czynności mających na celu uniewinnienie oskarżonego od postawionych zarzutów. Służą temu obrona konieczna, stan wyższej konieczności, odstąpienie od wymierzenia kary, nadzwyczajne złagodzenie kary.

Linia obrony w sprawie karnej jest każdorazowo ustalona z klientem podczas konsultacji prawnej. Adwokat od spraw karnych wnosi środki odwoławcze od zastosowanych środków zapobiegawczych. Może kontaktować się z osadzonym w Areszcie Śledczym lub Zakładzie Karnym. 

Co do zasady porady prawne w sprawach karnych są odpłatne. 

Bezpłatne porady prawne w sprawach karnych dotyczą dotyczą osób niezamożnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej albo osobistej. 

Ministerstwo Sprawiedliwości określiło punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. 

Postępowanie karne z oskarżenia prywatnego dotyczy tylko niektórych przestępstw, które są szczegółowo określone w kodeksie karnym. Są to np. sprawy o naruszenie nietykalności cielesnej, zniesławienie, zniewaga. Podstawą wszczęcia postępowania w tych sprawach jest prywatny akt oskarżenia.

Prywatny akt oskarżenia musi zawierać wszystkie elementy, które określa kodeks postępowania karnego. Dodatkowo musi zostać uiszczona opłata zryczałtowana w wysokości 300 zł. 

Apelacja w sprawie karnej jest sformalizowanym pismem procesowym, który służy do zaskarżania wyroku sądu I instancji. W apelacji należy określić szczegółowo wyrok od którego jest wnoszona, dodatkowo należny określić zarzuty oraz wnioski.

Zarzuty w apelacji mogą dotyczyć błędów w zakresie ustaleń faktycznych, obrazy przepisów prawa materialnego lub procesowego. Wnioski apelacji określają czego odwołujący domaga się w sprawie. Może to dotyczyć zmiany treści wyroku lub jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I Instancji. 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich określa, iż sąd rodzinny prowadzi sprawy karne dla nieletnich. Nieletni ponosi odpowiedzialność karną na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli dopuścił się najcięższych przestępstw ( sprawy o zabójstwo ) i w chwili czynu miał ukończone 15 lat. 

Sprawy karne dla nieletnich prowadzi się wówczas, gdy nieletni dopuszcza się czynu zabronionego i wystepuje wysoki stopień jego demoralizacji. 

Ustawa kodeks karny skarbowy określa czyny zabronione za które przewiduje odpowiedzialność karną.  Sprawy karne gospodarcze może prowadzić adwokat z urzędu lub z wyboru. 

Adwokat z urzędu może zostać wyznaczony przez są w razie uwzględnienia wniosku podejrzanego. Podejrzany może zgłosić wniosek o adwokata z urzędu jeżeli nie jest w stanie ponieść kosztów obrony z wyboru. 

Sprawy karne z urzędu prowadzi adwokat wyznaczony przez sąd karny. 

Adwokat od spraw karnych z urzędu posiada takie same uprawnienia w sprawie jak adwokat z wyboru. Podejmuje czynności procesowe mające na celu uniewinnienie oskarżonego w sprawie. Może składać wnioski o odstąpienie od wymierzenia kary, nadzwyczajne złagodzenie kary.

Adwokat z urzędu może przygotować wniosek o dobrowolne poddanie karze, uchylenie środków zapobiegawczych. 

 

Podkreślić należy, iż sprawy karne ulegają przedawnieniu. Przedawnienie w sprawie karnej zależy od momentu, w którym sprawa została wszczęta. Jeżeli postępowanie karne wobec sprawcy nie zostało wszczęte przedawnienie w sprawie karnej zależy od zagrożenia karą za dane przestępstwo. Przykładowo sprawy o zniesławienie, jako przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego następuje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa. Dodatkowym ograniczeniem jest to podciągnięcie do odpowiedzialności karnej nie może nastąpić później niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Na koszty związane z prowadzeniem sprawy karnej wpływa charakter postawionych podejrzanemu zarzutów karnych. Sprawy o zabójstwo i sprawy o naruszenie nietykalności cielesnej różnią się zasadniczo pod względem gatunkowym.

Odpowiedzialność karna jaka grozi za przykładowo wskazane czyny jest inna. Sprawy o zabójstwo są zagrożone bezwzględną karą pozbawienia wolności, podczas gdy sprawy o naruszenie nietykalności cielesnej karami alternatywnymi. 

Sprawy karne wykonawcze obejmują zagadnienia związane z poddanie sprawcy próbie. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Oprócz wskazanych  środków probacyjnych adwokat prawo karne prowadzi postępowania o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, zamiana kary na grzywnę, rozłożenie kary grzywny na raty, umorzenie kosztów sądowych. 

Adwokat Sprawy karne

Sprawy karne, karne-skarbowe są prowadzone przez prokuraturę oraz policję. Zadbaj, aby Twoje prawa były respektowane na każdym etapie postępowania. Pomocą służyć może dobry adwokat od spraw karnych. 

Siedziba

ul. 3 Maja 28 35-030 Rzeszów

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00

Telefon

Zadzwoń: (17) 3000066