rozdzielność majątkowa

Wniosek o rozdzielność majątkową

Rozdzielność majątkowa jest jednym z ustrojów majątkowych występujących w małżeństwie. Kiedy małżonkowie nie podpiszą małżeńskiej umowy majątkowej (tzw. Intercyzy), to od początku ich małżeństwa obowiązywać będzie ustrój ustawowej wspólności majątkowej (art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jednak przy wystąpieniu określonych okoliczności można wystąpić o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Jeżeli rozważasz założenie sprawy o rozdzielność majątkową powierz sprawę w ręce adwokata w Rzeszowie, który zadba o Twoje interesy w trakcie postępowania sądowego w sprawie.

Rozdzielność majątkowa, a wspólność majątkowa

Zgodnie z prawem, od momentu zawarcia małżeństwa (bez podpisania intercyzy) wspólność majątkowa obejmuje: przedmioty majątkowe nabyte – przez oboje małżonków wspólnie albo przez każde z nich z osobna – w czasie jego trwania. W ten sposób powstaje majątek wspólny. Wyjątkiem są te rzeczy, które zasilają majątki osobiste małżonków. Bardzo ważne jest to, że każdy z małżonków ma taki sam udział we wspólnym majątku, niezależnie od tego czy i w jakim stopniu przyczynia się do jego tworzenia. Niekiedy – z ważnych powodów – można żądać, udziały we wspólnym majątku zostały ustalone przez sąd w inny sposób. Jednak i tak, oboje małżonków, w mniejszym lub mniejszym stopniu będzie wtedy mieć udział w majątku wspólnym.

Sprawy o rozdzielność majątkową

Występują sytuacje, w których tylko jedno z małżonków dba o rodzinę, a więc w należyty sposób wykorzystuje swoje możliwości i przyczynia się do powstawania wspólnego majątku. Natomiast drugie z małżonków albo nie zabiega o zwiększanie wspólnego majątku lub o dbanie o dom i rodzinę albo trwoni wspólne środki i wydatkuje je wyłącznie na swoje cele. Kiedy ma miejsce przynajmniej jedna z dwóch wymienionych sytuacji, to zasadnym jest ustanowienie rozdzielności majątkowej. W niektórych przypadkach za krzywdzący wobec małżonka można uznać stan, gdy w majątku wspólnym tworzonym głównie bądź jedynie dzięki jego pracy, ma mieć swój udział również współmałżonek, który w żaden sposób nie przyczynia się do jego powstawania.

Rozdzielność majątkowa u notariusza lub w sądzie

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić w postępowaniu przed sądem lub u notariusza. Rzeszów jest miastem, w którym dobry adwokat będzie mógł poprowadzić sprawę Klienta w taki sposób, sąd rozpatrzył wniosek pozytywnie i taka rozdzielność została ustalona. Od tej pory każdy z małżonków będzie zarządzać swoim majątkiem samodzielnie. To, co każde nich nabędzie w przyszłości (wynagrodzenie, dochody z działalności gospodarczej), będzie zasilać majątek tego małżonka, który tego dokonał.

Rozdzielność majątkowa