zatrzymanie

Zatrzymanie przez policję

Zatrzymanie jest środkiem zapobiegawczym przewidzianym w kodeksie postępowania karnego. Zgodnie z art. 244 k.p.k. policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoalbo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Artykuł 244 § 1 k.p.k. wymaga do zatrzymania osopodejrzanej jedynie uzasadnionego przypuszczenia, że popełniła ona przestępstwo. Uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa jest pojęciem szerszym od uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Dopuszcza możliwość stosowania zatrzymania w szerszym zakresie wypadków.

Zgodnie z ustawą o Policji zatrzymanie osomoże być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne.

Jakie mam prawa podczas zatrzymania?

Poinformowanie o przyczynach zatrzymania

Osobę zatrzymaną należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata, oraz wysłuchać go.

Protokół z zatrzymania

Policja po zatrzymaniu sporządza się protokół. Należy w nim podać imię, nazwisko i funkcję dokonującego tej czynności, imię i nazwisko osozatrzymanej, a w razie niemożności ustalenia tożsamości – jej rysopis oraz dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z podaniem, o jakie przestępstwo się ją podejrzewa. Należy także wciągnąć do protokołu złożone przez zatrzymanego oświadczenia oraz zaznaczyć udzielenie mu informacji o przysługujących prawach. Odpis protokołu doręcza się zatrzymanemu.

Podstawowym warunkiem legalizującym zatrzymanie jest istnienie ” uzasadnionego przypuszczenia”, że określona osoba popełniła przestępstwo. Muszą zatem istnieć określenia podstawy do zasadnego wysnucia takiego przypuszczenia. Zaznaczyć także należy, że obowiązujące przepisy prawa wprowadzają ustawowy wymóg sporządzenia protokołu z zatrzymania, precyzując szczególne elementy treści takiego protokołu, który ponadto powinien odzwierciedlać przebieg zatrzymania. W protokole tym, sporządzonym niezwłocznie po faktycznym zatrzymaniu, ale nie w trakcie zatrzymania, winno znaleźć się m.in. wskazanie przyczyny zatrzymania wraz z podaniem, o jakie przestępstwo podejrzewa się zatrzymanego i ze wskazaniem obawy z powodu której następuje zatrzymanie, a także wskazanie miejsca, dnia i godziny zatrzymania. Przez ” godzinę zatrzymania „, należy rozumieć zaś moment faktycznego zatrzymania, a nie moment doprowadzenia do Komisariatu Policji oraz konieczne jest określenie tylko pełnej godziny ale również minuty zatrzymania (wyrok SA w Warszawie  z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. II Aka 499/19).

Kontakt osozatrzymanej z adwokatem

Niezwykle istotna kwestia dla obrony praw osozatrzymanej. Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę; w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny.

Badanie lekarskie

Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać – w razie uzasadnionej potrze– badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej

Zażalenie na zatrzymanie

Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania.

Zwolnienie osozatrzymanej

Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; należy go także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora.

Czy policja informuje o zatrzymaniu rodzinę?

Osoba zatrzymana powinna zostać pouczona o możliwości poinformowania o zaistniałym fakcie kogoś z rodziny lub innej wskazanej przez siebie osoby. Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń do adwokata w Rzeszowie i ustal termin konsultacji.

Zatrzymanie na 48 h