Dochodzenie odszkodowania

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelarie prawne prowadzą procesy sądowe o odszkodowania i zadośćuczynienia. Prawnik posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe do prowadzenia tego typu spraw. Nie mniej jednak trzeba w tym miejscu wspomnieć o firmach, które reklamują się jako podmioty wyspecjalizowane w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Firmy te są na ogół pośrednikiem pomiędzy osobą poszkodowaną, a sprawcą zdarzenia lub ubezpieczycielem.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie dotyczą różnych zdarzeń losowych, np. szkody komunikacyjne, błędy medyczne i w związku z tym wymagają dużego doświadczenia oraz praktyki zawodowej. Proces sądowy w dużej mierze opiera się na wiedzy specjalnej biegłych, która ma zasadniczy wpływ na treść ustaleń sądu rozpoznające sprawę.

Odszkodowania za zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Wprowadzone przez Radę Ministrów ograniczenia działalności gospodarczej w związku z epidemią Covid-19 ujemnie wpływają na płynność finansową wielu podmiotów gospodarczych. Jednak przepisy prawne przewidują w takich sytuacjach rozwiązania. Jednym z nich jest możliwość uzyskania odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. W takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. 

Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody?