Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS

Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS to temat, który wielu osobom spędza sen z powiek. Jeżeli zajdą okoliczności, w których jakiegokolwiek rodzaju świadczenie zostaje wypłacone nienależnie, ZUS ma prawo żądać jego zwrotu, w ramach zasad zdefiniowanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z roku 1998. Jak się jednaj okazuje świadczeniobiorca nie jest tu bezradny i może aktywnie wpłynąć na decyzję ZUS w tej sprawie. Niezbędna jest do tego jednak wiedza – a ją właśnie oferuje kancelaria adwokacka w Rzeszowie. Skontaktuj się niezwłocznie z adwokatem w Rzeszowie, aomówić szczegóły sprawy. Zadzwoń do nas i umów termin konsultacji.

Kiedy ZUS może żądać zwrotu wypłaconych świadczeń?

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa, iż osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Postępowanie w sprawie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Podstawy prawne zwrotu nienależnie pobranych świadczeń są dość jasne. Wspomniana we wstępie ustawa mówi wyraźnie, że każda osoba, która świadczenia pobierała w sposób nienależny, jest zobowiązana do ich zwrotu. Do kwoty pobranych świadczeń doliczane są również odsetki za opóźnienie, które wynoszą siedem procent w skali roku. Dalej ustawodawca definiuje to, czym są tego rodzaju świadczenia. Za nienależnie pobrane uważa się kwoty, które wypłacone były, mimo że osoba pobierająca została poinformowana o ustaniu prawa do świadczeń, bądź wstrzymaniu ich wypłacania – w całości, albo tylko części. Wliczają się tu również wszelkie świadczenia, których przyznanie wiązało się z przedstawieniem fałszywych dokumentów, bądź zeznań.

Maksymalny czas, za jaki może być pobrany zwrot wynosi trzy lata, a w niektórych okolicznościach rok. Dzieje się tak na przykład, gdy zapadła decyzja o wstrzymaniu wypłacania świadczeń, a mimo tego (najczęściej przez błąd urzędnika) były one wypłacane. Jak widać istnieje tutaj duże pole do interpretacji przepisów, przez co wysokość naliczonej kwoty do zwrotu może być bardzo różna. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie świadczy między innymi usługi doradcze, dzięki którym decyzja podjęta w tej sprawie będzie bardziej korzystna dla świadczeniobiorcy. Podczas konsultacji dowiesz się jak wnieść odwołanie od decyzji ZUS i jak ustalić strategię działania w sprawie. 

Przedawnienie zwrotu niezależnie pobranych świadczeń

Jak mówi ustawa, wszelkie należności związane z nienależnie pobieranymi świadczeniami ulegają przedawnieniu po upływie dziesięciu lat. Po tym czasie ZUS nie ma więc podstaw prawnych, ażądać ich zwrotu. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że naliczona kwota do zwrotu może być rozłożona na raty, lub odroczona. A w wyjątkowych sytuacjach ZUS może również odstąpić od żądania zwrotu.

Czy ZUS może odstąpić od żądania zwrotu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeżeli szukasz doświadczonych prawników, którzy prowadzą sprawy ZUS w Rzeszowie  zadzwoń do nas i ustal termin konsultacji.

Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS